Jag som innehar Medvetna projekt heter Erik Karlsson.


Min egen resa inom meditationen startade i slutet av 80-talet sedan jag kommit i kontakt med några buddhistiska munkar i Stockholm. Den meditationsform som lärdes ut av dem var Vipassanameditation, eller mindfulness-meditation som många kallar den för idag. Jag tog vipassanan till mitt hjärta och är den fortfarande trogen.


Mindfulness är ingen metod utan ett tillstånd av varandet, och det är ett tillstånd man kommer i kontakt med  genom att praktisera olika tekniker som exempelvis uppmärksamhet på andningen, gående meditation eller body scan.


Mindfulness handlar om att vara öppen och medvetet förlägga uppmärksamheten till nuet utan att döma eller ha en förutfattad mening om det som händer är bra eller dåligt. Man etablerar en total acceptens till allt som når sinnet. Man blir lite av en observatör utav allt det som händer i kropp och sinne.


De flesta av oss befinner sig sällan i den innevarande stunden. Vi har oftast tankarna på någonting som skett tidigare eller planerar kring någonting som kommer att ske


Eftersom vår uppmärksamhet inte är riktad på nuet blir vårt handlande ofta vane- och rutinmässigt. Man kan säga att vi agerar utifrån en "autopilot". Tankar och känslor smyger sig på när vi är ouppmärksamma och snart kan hela vårt väsen vara fyllt av ilska, stress eller liknande känsloyttringar.


Med en högre grad av medveten närvaro i stunden, dvs med mindfulness, så kan vi ta ett steg tillbaka från vårt automatiska beteende och vanemässiga tankemönster när de uppstår och kunna se saker klarare. Detta ger oss även möjlighet att agera på ett annat sätt, kanske ett mer konstruktivt sätt än vi är vana vid. Vi agerar istället för att reagera


I takt med att vår mindfulness blir mer befäst, vilket den gör med regelbunden träning, så ökar vi förmågan att släppa taget om och förändra förhållningssättet till såväl positiva som negativa erfarenheter.


Med en fördjupning av vår mindfulness kan det också bli till ett fantastiskt instrument för att möta, förstå och hela tidigare negativa trauman. När din mindfulness ökar så ökar även din din koncentration. Det innebär att din närvaron, din koncentration och ditt förhållningsätt med att acceptera allt, inte döma, observera och inte hålla fast vid något gör att vi på ett helt annat sätt kan närma oss upplevelser av fysisk eller psykisk smärta, sorg eller motsvarande upplevelser. 


För min egen träning och utveckling har jag regelbunet sökt upp lärare i Sverige, England och Sri Lanka. Lärarna har utan undantag kommit från den buddhistiska rörelsen varifrån Vipassana meditationen stammar. Praktiserandet där har också innefattat regelbundna långa så väl som kortare perioder av tystnad och avskildhet. Detta är också en naturlig del i deras träning.


Kurserna överenstämmer väl med min bakgrund. Meditationsformen är Vispassana med instruktioner, uppföljningar, och samtalen. Dessa samtal berör ofta hur vi kan använda oss av insikter från denna metod. Jag lägger ofta stor vikt vid att integrera meditationen med övriga livet för att skapa en bättre balans i vardagen. 


Tysta helger arrangeras ofta. Det är en utmärkt form för den som vill lära känna sig själv på ett djupare plan. Kropp och sinne ges en möjlighet att komma till ro. Koncentrationen och medvetenheten i nuet ges också en möjighet att fördjupas. Detta rekommenderas och det finns speciella helger för personer med mindre meditationserfarenhet


Hoppas att vi träffas på någon retreat eller kurs. Du är välkommen